Vas spezialista pre Index-Flags, Oznacovacie listky, Hardcover - aaronis.

Odmietnutie zodpovednosti a ochrana osobných údajov

Odmietnutie zodpovednosti

Snažili sme sa – a budeme sa naďalej snažiť –  poskytovať presné a aktuálne informácie. Avšak neručíme výslovne ani mlčky za to, či sú obsiahnuté alebo uvedené informácie presné alebo úplné. Spoločnosť aaronis nebude zodpovedná žiadnym spôsobom za priame, nepriame, náhodné, úmyselné alebo sankčné poškodenie spôsobené prístupom k týmto informáciám alebo ich nespôsobilým použitím. Okrem toho spoločnosť aaronis nebude zodpovedná žiadnym spôsobom za prípadné chyby alebo opomenutia v obsahu tejto stránky. Týka sa to najmä akýchkoľvek údajov o výrobkoch a službách poskytovaných spoločnosťou aaronis. Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby, spoločnosť aaronis môže taktiež urobiť zlepšenia a/alebo zmeny vo výrobkoch a/alebo programoch opísaných v týchto informáciách kedykoľvek bez predošlého oznámenia a žiadnym spôsobom nebude zodpovedná za možné následky takýchto zmien.

Informácie uverejnené spoločnosťou aaronis na webe môžu obsahovať údaje alebo odkazy na výrobky, programy a služby spoločnosti aaronis – ilustrované alebo opísané – ktoré nie sú dostupné vo Vašej krajine. Takéto údaje neznamenajú, že spoločnosť aaronis má v úmysle uvádzať tieto výrobky, programy alebo služby vo Vašej krajine. Ďalšie informácie môžete získať z Vašich miestnych obchodných zastúpení spoločnosti aaronis.

Záleží na Vás, či pri užívaní vykonáte opatrenia na zabezpečenie proti vírusom, parazitným programom, trójskym koňom a iným deštruktívnym programom. V žiadnom prípade nebude spoločnosť aaronis nijako zodpovedná za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné poškodenia pri používaní tejto webovej stránky, alebo akejkoľvek odkazovej stránky vrátane, bez obmedzenia,  za akýkoľvek ušlý zisk, prerušenie obchodnej činnosti, stratu programu alebo údajov vo Vašom informačnom systéme a iné, aj keby sme boli výslovne varovaní o možnosti takýchto poškodení.

 

Ochrana osobných údajov

Tento dokument opisuje politiku spoločnosti aaronis týkajúcu sa údajov, ktoré od Vás obdržíme počas návštevy našej webovej stránky. Spoločnosť aaronis uznáva dôležitosť ochrany súkromných údajov, ktoré môžeme získať od našich online návštevníkov. Množstvo a druh získaných údaov závisí od Vášho spôsobu užívania našej stránky.

Používame všeobecné, nie osobné údaje na vytvorenie štatistiky a na zistenie návštevnosti stránky, aby sme mohli zvýšiť účelnosť návštev. Počas obvyklého užívania webovej stránky nezbierame ani neuchovávame osobné údaje, ako napr. meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Existujú prípady, keď spoločnosť aaronis  požiada o osobné údaje, aby mohla poskytnúť návštevníkovi webovej stránky služby alebo korešpondenciu (napr. brožúru). Údaje ako napr. meno, poštová adresa, e-mailová adresa, typ požiadavky a prípadné ďalšie informácie sa zbierajú, aby sa mohla splniť Vaša požiadavka. Údaje používa spoločnosť aaronis len na zlepšenie služieb, ktoré Vám poskytujeme. Nikdy ich neposkytujeme inej spoločnosti.

Internetoví užívatelia sa môžu rozhodnúť, či zašlú spoločnosti aaronis osobné údaje; spoločnosť aaronis použije tieto údaje len iba sa rozhodla, ako bude odpovedať na elektronickú poštu. Nebudeme tieto údaje používať inak, než na riešenie otázok v e-maile.

Vyhradzujeme si právo zmeniť našu ochranu osobných údajov. Pozmenená ochrana osobných údajov sa bude týkať len údajov zozbieraných po dátume nadobudnutia jej platnosti. Akékoľvek zmeny budú oznámené najmenej 10 dní pred dátumom nadobudnutia platnosti.