Vas spezialista pre Index-Flags, Oznacovacie listky, Hardcover - aaronis.

Osobne potlačené indexmarkery moľno dosta» v  kartone po jednom, dvoch alebo troch kusoch.